Podmienky registrácie a účasti na stránke LOTTOINGROUP.COM


Podmienky registrácie a účasti – ďalej len PRÚ – lottoingroup.com sa rozhoduje o používaní stránky, o právnom pomere, fungovaní a zrušení registrovaných účastníkov.

Spoločnosť Social Lottery Ltd. Poskytuje možnosť sa zúčastniť na hazardnej hre zorganizovanej národnou lotériovou spoločnosťou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

Základným cieľom stránky LOTTOINGROUP.COM je kolektívne zoskupenie hráčov na jednej webovej stránke. Prevádzkovanie portálu slúži účastníkom s rovnakým záujmom, v tomto prípade, sa aktívne zapojiť do hry loto. Prevádzkovateľom hier je spoločnosť Social Lottery Ltd. Táto stránka sa nezaoberá s hazardnými hrami, iba sprostredkováva zmluvné rokovania medzi členmi jednotlivých herných komunít.

PRÚ disponuje možnosťou zúčastniť sa v hre, právnym pomerom účastníkov vyplývajúce z platných právnych predpisov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka

1. Všeobecné ustanovenia

(1) A Social Lottery Ltd. (Registered In: England and Wales, Registration Number: 09071509 - VAT No: GB 7051311382 Hova House, 1 Hova Villas, Brighton & Hove, BN3 3DH, United Kingdom, info##kk##lottoingroup.com) - ďalej len Prevádzkovateľ – poskytuje možnosť na kolektívne lotériové hry zorganizované národnými lotériovými organizáciami.

(2) V právnom vzťahu medzi účastníkmi, staršími ako 18 rokov, a organizátormi sú riadiace pravidlá a podmienky účasti v tomto predpise.

(3) Pre účastníkov na stránke LOTTOINGROUP:COM sú pravidlá a podmienky účasti povinné a s registráciou súhlasia s ich dodržiavaním. Po registrácii a po úhrade aktivačného poplatku sa stávajú členom systému – ďalej len Účastník.

(4) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto predpisu, čiže „Podmienok registrácie a účasti“ bez predchádzajúceho upozornenia. O zmene účastník bude informovaný elektronickou formou na zadanú emailovú adresu, alebo zmenené "Podmienky registrácie a účasti" budú zverejňované na stránke LOTTOINGROUP:COM. Tieto zmeny nadobudnú platnosť 15. Dňom od oznámenia / umiestnenis. Účastník webovej stránky LOTTOINGROUP.COM súhlasí so zmenami.

(5) Mladiství sa nemôžu zúčastňovať na hrách, teda nemôžu byť členom žiadnej skupiny. Osobám mladším ako 18 rokov, prevádzkovateľ registráciu neumožní. Podobne, Lottoingroup neakceptuje registrácia z USA, z Izrael.

(6) Prevádzkovateľ súhlasí s tým, že účastník je oprávnený používať a sledovať služby tejto web stránky za predpokladu, že spĺňa súčasné " Podmienky registrácie a účasti " a príslušné právne predpisy.

K jednému účastníkovi patrí iba jedna registrácia.

Súhlas s " Podmienkami registrácie a účasti " je dobrovoľný. Účastník berie na vedomie, že ak nedodrží alebo nespĺňa ustanovenia v tomto predpise,( napr. ak nemá dosiahnutú minimálnu vekovú hranicu 18 rokov, duplicitná registrácia...) Prevádzkovateľ môže zmazať/zrušiť jeho užívateľsky účet, môže mu obmedziť prístup k stránke. Účastník prevezme zodpovednosť za to, ak podmienky nie sú v súlade s touto zmluvou. Usporiadateľ môže na základe vlastného uváženia odstrániť účet, rozhodnúť o obmedzení prístupu na stránku alebo zadržať výhru.

Účastník vyhlasuje, že:

Bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa nebude kopírovať, modifikovať, používať jednotlivé alebo všetky časti, predávať, množiť, šíriť a zverejňovať informácie nájdené na stránke LOTTOINGROUP.COM alebo na jej podstránkach.

Nebude používat prostriedky stránky LOTTOINGROUP.COM na reklamné účely alebo na činnosti v rozpore so zákonom a s dobrými mravmi.

Nebude rušiť a obmedzovať fungovanie stránky a súvisiacich serverov, fungovanie sieťových zariadení, nebude používať, umiestňovať automatizovaný systém alebo úmyselne/neúmyselne spomaľovať stránku.

Nebude sa snažiť obísť bezpečnostné nastavenia stránky za účelom skopírovania/zneužitia informácií na nepovolené účely.

Prevádzkovateľ za nedodržiavanie hore uvedených pravidiel môže podať žalobu.

(7) Prevádzkovateľ dôverne zaobchádza s osobnými údajmi účastníka. Toto rozhodnutie môže byť zrušené len na základe platných právnych predpisov alebo v prípade porušenia pravidiel zo strany účastníka.

Každý člen si zvolí svoje prihlasovacie meno a heslo, ktoré vie hocikedy zmeniť. Účastník zodpovedá za utajenie svojho hesla. Každý rozhovor bude u prevádzkovateľa zaznamenaný.

Ustanovenia týkajúce sa spracovávania údajov nájdete tu: Ochrana osobných údajov

2. Ustanovenia

Účastník zaplatí členský poplatok a s tým pádom sa môže zapojiť do kolektívnej hry. Ako náhle vloží peniaze na svoj účet, ich môže používať na zapojenie sa do hry. Môže vložiť vklad na Prevádzkovateľom /* alebo Účastníkom /* vytvorený tiket alebo sa zapojiť do skupinovej kombinácie.

Skupiny vytvorí Prevádzkovateľ a Účastník - po predchádzajúcej registrácii. Počet skupín určí.

Ako prevádzkovateľ, je v Spojenom Kráľovstve zaregistrovaný Social Lottery Ltd. A jeho nástupca.

Účastnícke meno: účastníkom zvolený verejný (nick) názov.

Heslo si zvolí účastník ??? pri/pred/po ??? prvom prihlásení, táto zmluva nadobúda platnosť dňom prihlásenia, a v budúcnosti mu heslo umožní sa zapojiť do hier. Účastník si môže zmeniť heslo hocikedy.

Prevádzkovateľ uvedie v každej skupine, koľko stojí jeden tiket a pozícia, uvedie aj zoznam možných skupín, ich status a cenu zapojenia sa do skupiny.

Kombinácie v skupinách na stránke LOTTOINGROUP.COM budú viditeľné pre každého účastníka. Ak jedna skupina bude plná, automaticky sa vytvorí nová.

Pre úspešnú registráciu musí zadať aktívnu e-mailovú adresu. Po zadávaní údajov a súhlasov účastník na svoju e-mail adresu dostane informácie.

3. A LOTTOINGROUP.COM

(1) Prevádzkovateľ – prostredníctvom webovej stránky LOTTOINGROUP.COM poskytuje príležitosť na skupinovú lotériovú hru, zorganizovanú národnými lotériovými spoločnosťami.

(2) Účastník najprv vyplní registračný formulár a potom vloží peniaze na svoj herný účet Takto sa stáva členom stránky lottoingroup.com.

(3) Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude podporovať a obhajovať lotériovú hru, hrať hazardné hry ani vykonávať činnosť, na ktorú potrebuje licenciu na hazardné hry. Stránka je jednoducho organizátorom skupín, ktorá nepotrebuje zákonom danú licenciu. (UK Gambling Commission weboldal, Lottery Sector, Lottery Syndicate, Example 1 - Syndicate organiser.).

Prevádzkovateľ ďalej prehlasuje, že nepatrí do družiny organizácií, ktorá je pod dohľadom FCA.

Prevádzkovateľ po zaplatení členského poplatku účastníkovi neúčtuje žiadny výnos ani úroky, alebo iné poplatky, s výnimkou ak to stanovia inak pri platobnej bráne.

(4) Účastník dobrovoľne vstúpi na stránku, ale uznáva, že prevádzkovateľ pri vstupe do skupín na stránke neposkytuje žiadnu výhernú garanciu, najmä na tikety.

4. Účasť na LOTTOINGROUP.COM

(1) Účastnícke konto a registrácia

Pre účasť na stránke je LOTTOINGROUP.COM je potrebná registrácia, kde účastník zadáva svoje základné údaje. Registrácia je úspešná po správnom zadávaní nasledujúcich údajov:

Krstné meno

Používateľské meno,

Vlastná e-mailová adresa,

heslo k účtu,

Valutu v ktorej vloží peniaze na svoj účet a v ktorej bude preplácaná výhra

Po prihlásení treba doplniť:

Adresa

Meno a priezvisko

Číslo účtu – ako opcia

Ak účastník zadáva falošné údaje, nesie to právne dôsledky, ktoré znáša účastník a jeho účet bude zrušený.

(2) Účastník po registrácii vloží kredit na svoj účet, členský poplatok môže byť priebežne vložený a využitý v hre. Do hry sa dá zapojiť kdekoľvek prostredníctvom internetu.

Každý účastník môže vytvoriť iba jeden účet pre osobné užívanie. Účastník berie na vedomie, že svoje konto používa sám, a nemôže používať používateľské konto niekoho iného.

Účastník osobne zodpovedá za svoj ​​účet a tým i zo súvisiacimi činnosťami. Účastník prehlasuje, že spraví všetko pre ochranu svojho účtu, vrátane utajenia svojho hesla.

Každý užívateľský účet má svoje konto, kde sa dajú sledovať všetky transakcie.

Účastník je povinný oznámiť prevádzkovateľovi hacknutie účtu, prípadne neoprávnené použitie. Účastník – na základe podmienok PRÚ - môže použiť svoj ​​účet, prípadne ho zrušiť.

(3) Obmedzenia používateľského účtu. Na stránkach lottoingroup.com sa nemôžu registrovať právnické osoby alebo organizácie.

Prevádzkovatelia lotérii alebo hier na stránke.

zamestnanci štátnej lotériovej spoločnosti.

Osoby mladšie ako 18 rokov.

Osoby, ktoré zákon považuje za nespôsobilé

5. Lehota pre účasť na LOTTOINGROUP.COM a získanie oprávnenosti

(1) Na účasť v hre je oprávnená osoba, ktorá vyplnila registračný formulár a má platné užívateľské meno a heslo. Po zaplatení poplatku platí členstvo 90 dní. Po ďalšej úhrade sa členstvo automaticky predlžuje o ďalších 90dní.
Please cancel my account

(2) K skupine sa môže pripojiť účastník, ktorý má na konte dostatočný kredit. Účastník svoje konto môže hocikedy navýšiť. Účastník súhlasí s podmienkou, že sa vie pripojiť k skupine iba s dostatočným kreditom. Poplatok prevádzkovateľ automaticky strháva z účastníckeho účtu.

(3) Žrebovanie výherných čísiel vykoná národná lotériová spoločnosť. Výsledkom žrebovania sú vyžrebované výherné čísla, ktoré sú vyžrebované vo verejnej lotérii, národnou lotériovou spoločnosťou. Účastník sa zapája do skupín na základe podmienok dozorného orgánu. O tých podmienkach sa musí informovať účastník sám.

Účastník prehlasuje, že je oboznámený s podmienkami tejto hry, a súhlasí s týmito podmienkami.

(4) Ceny vstupu do skupín určí prevádzkovateľ, ako aj počet miest v skupine a počet herných tiketov. Uvedená cena je za vstup do skupín a zahŕňa:

Cenu kupónu.

Administratívne a iné poplatky.

prevádzkové náklady, servery.

Poplatky za marketingové aktivity.

Cena za vstup do skupín závisí od:

Vstupných nákladov hier v skupine.

počtu účastníkov v skupine.

Pravidelnosti žrebov (sú kupóny s viacerým žrebom).

Prevádzkovateľ uvedie cenu stávok a skupín vždy v účastníkom danej valute.

(5) Túto sumu účastník uhrádza zo svojho konta, v prípade ak nemá dostatočný kredit a nevie sa pripojiť do hry. Po zaplatení vstupnej sumy, sa zákazník stáva členom hernej skupiny, s jednou alebo s viacerými pozíciami. Herné kupóny budú v stave čakajúci, kým sa nenaplní skupina. Ak v skupine nebudú všetky pozície obsadené, herné kupóny nebudú zapojené do hry.

Prevádzkovateľ nevráti sumu účastníkovi, čaká na naplnenie skupiny a po naplnení sa začína žrebovanie. Naplnenie skupín môže trvať niekoľko hodín, ale aj niekoľko týždňov.

Stav jednotlivých skupín účastník môže sledovať pomocou svojho používateľského účtu.

(6) Účastník sa po navýšení svojho konta vie pripojiť do skupiny. Prevádzkovateľ poskytuje rôzne možnosti na dobíjane konta. O týchto možnostiach účastník získa informácie na členskej strane.

(7) Účastník prehlasuje, že používa platnú bankovú alebo kreditnú kartu na dobíjanie, a tú kartu používa oprávnene. Svojou bankou stanovené administratívne a manipulačné poplatky znáša účastník.

(8) Účastník berie na vedomie, že platí členský poplatok. Poplatok je v plnom rozsahu možné použiť v hre. Prevádzkovateľ stanovuje minimálne poplatky, a to:

5,00 £; 7,00 €; 8,00 US$; 2 000 HUF; 170,00 CZK; 27,00 zl; 470,00 ₹

Účastník sa vie pripojiť do hry, kým má dostatočný kredit na konte. Svoje konto si vie hocikedy navýšiť a môže pokračovať v hre. O možnostiach dobíjania účastník nájde informácie na stránke lottoingroup.com, pod položkou informácie o platbách. Účastník berie na vedomie, že sa môžu vyskytnúť iné náklady, pri jednotlivých platobných metódach. Tieto náklady nie je možné pripočítať prevádzkovateľovi.

Účastník prehlasuje, že je oboznámený s pravidlami pre platby, a s pravidlami súhlasí. Je oboznámený s platobnými metódami, a pozná prípadné náklady.

(8) Ukončenie účasti

Členstvo je platné 90 dní po poslednej úhrade členského poplatku, potom bude pozastavené a nakoniec sa zruší. Členstvo môže byť ukončené aj dobrovoľne. Účastník musí zrušiť registráciu.

(9) Vrátenie poplatku za pozície. Účastník berie na vedomie, že na základe týchto zmluvných podmienok - s výnimkou niektorých špeciálnych prípadov - cenu vstupu do skupiny, a niektoré ďalšie výdavky - vrátane výdavkov výhier – prevádzkovateľ nevráti.

V prípade otázok ohľadne úhrady alebo zapojenia sa do skupiny sa účastník môže obrátiť na prevádzkovateľa.

7. Lotérie, podanie tiketov

(1) LOTTOINGROUP.COM, ako prevádzkovateľ, poskytuje príležitosť na skupinovú lotériovú hru, vytvorí skupiny a koordinuje ich účasť na medzinárodných lotériách. Organizuje skupiny, zabezpečuje priestor na prihlásenie do skupín, príjma tikety, a zabezpečuje vyplácanie výhier. O vyplatení výhier prevádzkovateľ informuje účastníka e-mailom.

Žrebovanie vykonáva organizátor lotérie. Účasť v lotérii je v súlade s podmienkami organizátorov lotérii, ktoré musí účastník samostatne preštudovať a súhlasiť s nimi.

(2) Pre vstup do skupín a na vyplatenie výhier musí mať účastník aktívny používateľský účet a potrebný súhlas s podmienkami PRÚ.

(3) Pravidlá vstupu do skupín. V prípade ak si účastník praje stať sa členom niektorej skupiny, musí si vybrať skupinu na stránke Lottoingroup.com, a musí požiadať o vstup. V nasledujúcom kroku strhne prevádzkovateľ z konta poplatok za vstup. Účastník nevie vstúpiť do skupiny ak nemá dostatočný kredit na konte. Po dobití kreditu sa vie pridať do skupiny.

(4) Skupiny sa zúčastnia v lotérii v závislosti od účastníkov v skupine a obsadených pozícií. Skupiny, ktoré nedosiahnu požadovaný počet účastníkov sa nezúčastnia v lotérii.

(5) Termín podania tiketov je individuálny pre každú skupinu, a prevádzkovateľ ho zverejní. Závisí od tiketov v skupine a od lehoty ich podania. Po lehote sa naplnené skupiny zúčastnia v nasledujúcom žrebovaní.

(6) Účastník týmto oprávňuje Prevádzkovateľa, aby ho na základe PRÚ zastupoval v podávaní tiketov.

8. Výhra a jej rozdelenie

Získaná výhra na stránke LOTTOINGROUP.COM bude v celom rozsahu - 100 percent - rozdelená medzi členov skupiny.

Po žrebovaní, zorganizovaným národnou lotériovou spoločnosťou, sa účastník v skupine vie pozrieť na tikety a na výherné čísla.

Výhra bude rozdelená medzi členmi rovnomerne.

9. Právo na výhru, identifikácia výhercu a vyplácanie výhry.

(1) Všetky výhry budú vyplácané na základe podmienok organizátorov jednotlivých lotérií a podľa ich termínov. Výhra bude až potom pripísaná na účet Social Lottery Ltd.

Prevádzkovateľ - aj keď spraví všetko pre bezproblémové fungovanie- nenesie žiadnu zodpovednosť za nepodané tikety, taktiež pripíše výhru členom víťaznej skupiny na ich virtuálny účet.

(2) Získanú výhru na stránke LOTTOINGROUP.COM po požiadavke a po získaní minimálnej výhernej sumy stanovenej prevádzkovateľom, prevádzkovateľ po odrátaní administratívnych poplatkov, účastníkovi prevedie na jeho reálny účet.

Minimálna požadovaná výhra na vyplácanie: 25 $, 15 GBP; 20 EUR; 5.000 HUF; 425 CZK; 65 PLN; 1125 INR

(3) Potencionálny daňový záväzok vyplývajúci z výhry znáša účastník. Prevádzkovateľ nezodpovedá za daňové povinnosti účastníkov, ale na požiadanie účastníka vystaví potvrdenie.

Ak účastník nežiada o vyplatenie výhry, môže používať výhru na ďalšie hry.

(4) Prevádzkovateľ pripíše výhru členom víťaznej skupiny. Pripísanie prebieha automaticky na virtuálny účet účastníka. Výnimku tvoria výhry, ktoré prevádzkovateľ oneskorene dostane na svoj účet od organizátorov lotérií.

Výhry budú pripísané ak ich prevádzkovateľ obdrží od organizátorov na svoj účet. Následne ich prevádzkovateľ pripíše účastníkovi na účet.

Vyplácanie výhier nad istou hodnotou neprebieha ihneď, alebo len nie v celkovej výške naraz. Prevádzkovateľ stanovuje maximálnu sumu na rozdelenie medzi členmi skupiny.

EuroMillions

automaticky: do 499 EUR bude výhra pripísaná okamžite.

udržaný / manuálny prevod: nad 500 eur bude výhra v závislosti od organizátorov lotérie pripísaná manuálne

Dátum platby: po žrebovaní nasledujúce týždne

MegaMillions a Powerball

automaticky: do 599 USD je výhra pripísaná okamžite.

udržaná / manuálny prevod: nad 600 USD je výhra v závislosti od organizátorov lotérie pripísaná manuálne

Dátum platby: po žrebovaní nasledujúce týždne. V celkovej sume alebo ako 29-30 ročná pravidelná platba

viac podrobností popis hry

Maďarské lotérie

automaticky: do 199.999 HUF je výhra pripísaná okamžite.

udržaná / manuálny prevod: nad 200.000 HUF je výhra v závislosti od organizátorov lotérie pripísaná manuálne

Dátum platby: po žrebovaní nasledujúce týždne.

8. Zoznam výhier

Prevádzkovateľ vedie zoznam o výherných tiketoch. O výherných číslach budú účastníci informovaný prostredníctvom svojho osobného účtu, výhercovia môžu prostredníctvom tohto účtu kontaktovať prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ taktiež zverejní výherné čísla a výhru, ktorá sa vzťahuje na jednu pozíciu.

9. Možnosti systému

(1) Prevádzkovateľ umožňuje účastníkovi voľbu jazyka. Ú astník sa môže rozhodnúť v akom jazyku chce zobraziť stránku lottoingroup.com. Jazyk je možné si vybrať ľubovoľne, ale možné je, že Vám predvolený jazyk ponúkne systém. (napr. na základe nastavení prehliadača).

Jazyk pre komunikáciu určí účastník, ktorý si ho môže kedykoľvek zmeniť. Je však možné, že vo zvolenom jazyku prevádzkovateľ nemôže komunikovať, v takomto prípade je predvolený jazyk pre komunikáciu angličtina.

(2) V on-line hre účastník získava pomocou programu informácie so zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla, pripojí sa so svojim počítačom na server cez internet. Na základe získaných informácií účastník prostredníctvom internetu:

a. / môže požiadať o všeobecné informácie o účasti v hre

b. / môže vstúpiť do skupiny (ín).

c. / môže vytvárať vlastné skupiny.

d. / môže sa informovať o výhrach, o všeobecných štatistických údajoch

e. / sledovať svoje čísla v lotérii, skupiny

(3) Prevádzkovateľ sa snaží publikovať skutočné informácie, ale nemôže zaručiť, že obsah stránky je autentický, aktuálny, úplný a pravdivý.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo, že môže meniť celý obsahu, alebo ich časť na tejto stránke bez predchádzajúceho upozornenia účastníkov.

Účastník prehlasuje, že obsah stránky alebo jej časť, využíva na vlastnú zodpovednosť.

(4) Za účelom lepšej informovanosti o rôznych udalostiach, prevádzkovateľ poskytuje správy o lotériových hrách, o skupinách a zo súvisiacimi udalosťami. Správy sú zverejnené na webovej stránke a účastník je informovaný aj prostredníctvom e-mailu.

Jednorázové e-maily sa týkajú väčšinou:

Potvrdenia registrácie

Pripomenutia hesla.

Úpravy údajov – zmeny e-mailovej adresy

Účastník súhlasí, že prevádzkovateľ mu bude posielať notifikačné správy týkajúce sa nasledujúcich tém:

Vstup do skupiny / zmeny v skupine.

Výhry

Prevody

Vklady

Aktuálne správy a informácie

Ďalšie novinky a informácie

Prevádzkovateľ za poskytovaní informácií neúčtuje poplatky.

(5) Účastník súhlasí s dostávaním marketingových ponúk na stránke alebo na svoju emailovú adresu. Na základe vlastnej vôli ich môže využívať.

(6) Prevádzkovateľ na stránke môže zverejniť webové linky tretej strany, na ktoré stránka vôbec nemá vplyv a za tie stránky nie je zodpovedný. Účastník nemôže mať žiadne očakávania voči prevádzkovateľovi, ohľadom obsahu týchto stránok.

(7)Prevádzkovateľ umožní účastníkovi používať stránku lottoingroup.com a jej podstránky za podmienok, že:

Link / odkaz zverejní iba na vlastnej stránke

Nezverejní link / odkaz na stránky, ktoré majú kontroverzný odkaz, porušujú zákon alebo sú v rozpore s dobrými mravmi

Nekopíruje stránku, iba na ňu vytvorí odkaz

Netvrdí nepravdivé údaje o stránke

Netvrdí nepravdivé údaje v súvislosti so stránkou

Usporiadateľ si vyhradzuje právo, že sa rozhodne o tých podmienkach podľa vlastného uváženia.

10. Identifikácia účastníka a jeho vstup do systému

Účastník vstúpi do existujúcej skupiny po prihlásení s užívateľským menom a heslom.

11 . Podanie čísiel na tikete

Účastník si nemôže vytvoriť vlastnú skupiny s vlastnými číslami. Prevádzkovateľ ich vytvára a prezentuje automaticky na stránke lottoingroup.com

12. Bezpečnostné pravidlá

Prevádzkovateľ dôverne zaobchádza s osobnými údajmi účastníka. Toto rozhodnutie môže byť zrušené len na základe platných právnych predpisov alebo v prípade porušenia pravidiel zo strany účastníka.

Každý člen si zvolí svoje prihlasovacie meno a od prevádzkovateľa dostane tajné heslo, ktoré si môže zmeniť. Účastník zodpovedá za utajenie svojho hesla.

Každý rozhovor/komunikácia s prevádzkovateľom bude zaznamenaný

Prevádzkovateľ je povinný uchovať tikety, osvedčenia po dobu 6 mesiacov.

13. Ochrana osobných údajov

Účastník súhlasí zo spracovávaním osobných údajov na stránke lottoingroup.com a jej podstránkami, ktoré prevádzkovateľ môže využívať na základe hore uvedených podmienok.

Stránka Lttoingroup.com a podstránky sú chránené autorským právom.

V dôsledku toho obsah stránky alebo ich časť, prípadne dizajn stránky nie je možné preniesť bez písomného povolenia/súhlasov od držiteľov autorských práv.

14. Garancia/Záruka

(1) Účastník berie na vedomie, že na celý obsah alebo na niektoré časti stránky a podstránky lottoingroup.com platia nasledovné pravidlá: Je možné, že – špecificky pre jednotlivé krajiny – zadržanie určite záruky nie je povolené, v takýchto prípadoch doleuvedené pravidlá nie sú platné. Tieto pravidlá určujú záväzné predpisy.

(2) Prevádzkovateľ sa zrieka akejkoľvek záruky týkajúcej sa webu. Táto webová stránka a podriadené weby môžu byť použité v takom stave, v akom ich účastník užíva pri jej návšteve.

(3) Prevádzkovateľ urobí všetky opatrenia pre bezproblémové fungovanie stránky. Účastník berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť na nefunkčnosť stránky, vrátane občasnej a pravidelnej údržby, rozvoja. Prípadne za iné dôvody, ako napríklad výpadok internetového pripojenia, zaťaženia servera, slabé pripojenie, atď.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa plným prístupom snaží, aby sa hore uvedené problémy nevyskytli a stránka mohla fungovať bez problémov.

(4) Účastník berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepodanie, stratu tiketov, zakúpenie tiketov v čas z dôvodu zlyhania/poruchy zo strany partnerov z ľudského zanedbania. Predstavujú vis major udalosti.

Prevádzkovateľ pri vyskytnutí udalosti vis major má právo na uzatvorenie danej skupiny, ú astníkovi vráti kredit na konto za vstup do skupiny. V prípade viacerých pozícii prevádzkovateľ vráti kredit za každú jednu zakúpenú pozíciu.

(5) Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, informácie, inzercie zverejnené tretou stranou. Zároveň sa snaží, aby obsah, reklamy na tejto stránke bol autentický.

(6) Na stránke sú uvedené výsledky žrebovaní a zo žrebovaním súvisiace informácie pochádzajú od organizátorov týchto hier. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za tieto informácie a údaje.

Účastník si nájde relevantné údaje a presné pravidlá na oficiálnej stránke organizátora danej lotérie. Prevádzkovateľ nemôže ručiť za realizáciu tiketov a prijímanie odovzdaných tiketov zo strany organizátorov.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za činnosti organizátorov. Účastník sa na základe PRÚ v plnom rozsahu vzdáva všetkých nárokov, týkajúcich sa vzťahu medzi prevádzkovateľom a organizátormi/partnermi, v prípade ich nedostatkov.

(7) Lottoingroup.com nie je organizátorom hazardných hier, nevykonáva žrebovania, neposkytuje na to priestor, iba sprostredkuváva uzatvárenie zmlúv medzi jednotlivými členmi hernej komunity. V prípade nejasností ohľadom podávnia tiketov, žrebovania atď, účastník voči prevádzkovateľovi nemá nárok na kompenzáciu za škody.

Prevádzkovateľ sa v prípade nejasností v jednotlivých prípadoch v záujme skupiny po predchádzajúcej dohode môže obrátiť na organizátora. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na sledovanie procesu riešenia sporov.

(8) Prevádzkovateľ ručí za správne organizovanie obchodnej činnosti. Prevádzkovateľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobil on sám, prípadne právny zástupca, alebo zamestnanec. Zodpovednosť je obmedzená na priame škody, navyše prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škodlivé udalosti a nezodpovedá za nepriame alebo následné škody. Zodpovednosť nenesie ani v prípade poškodenia zdravia, ktoré prevádzkovateľ/právny zástupca spôsobil z nedbanlivosti alebo zanedbaním povinností.

(9) Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za omeškané alebo chýbajúce transakcie, ktoré spôsobila chyba v počítačovom/ serverom systéme, taktiež nie je zodpovedný za vyskytnuté chyby pri transakcií, za počítačové a komunikačné chyby. Nenesie zodpovednosť ani za to, ak sa daná skupiny do hry zapojí neskoro, a čísla žrebovania nemôžu byť spustené.

Do hry budú vpustené tikety schválené prevádzkovateľom a v prípade výhry dostane každý člen svoju časť.

15. Zodpovednosť a záruka

Prevádzkovateľ, partneri v prevádzkovaní, zástupcovia, spoločníci, prispievatelia, zamestnanci, podnikatelia, subdodávatelia nenesú žiadnu peňažnú, či morálnu zodpovednosť. Nezodpovedajú ani za rôzne straty a chyby.

Vyššie uvedené osoby neberú za žiadnych okolností zodpovednosť, až do momentu, kým ú astník platí za vstup do danej skupiny (do 3 mesiacov) výškou jeho vkladu alebo do výšky 80 EUR, pokým to zákon v krajine účastníka nestanovuje inak. Zákon je autorita.

Účastník na základe PRÚ súhlasí s faktom, že osoby uvedené v bode 15 sú chránené pred nárokmi prípadnej škody, náhradou za škodu, akoukoľvek zodpovednosťou a povinnosťou ako aj od vecných výdavkov, ktoré vyplívajú z nejasností medzi účastníkom a organizátormi, alebo používania stránky lottoingroup.com, prípadne porušenia PRÚ.

Prevádzkovateľ aj účastník prehlasuje, že všetky prípadne spory sa riešia mierovou, prípadne právnou cestou.

Usporiadateľ odmieta zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie účastníka, ktorá bola spôsobená tretou stranou, tzv. via major udalosti, nezávisle od prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ neberie zodpovednosť za preklep a za prípadné chyby v programe.

16. Zodpovedný herný koncept

(1) Skupinová lotériová hra nie je hazardná hra , ale niečo s hazardnými hrami spoločné má, lebo skupiny sa zúčastňujú rôznych lotérií.

Prevádzkovateľ dáva prednosť zodpovednému hernému konceptu, v ktorom odporúča:

- Nastaviť limity!

- Lotéria nie je zdroj príjmov!

(2) V dnešnej dobe je závislosť na hazardných hrách problémom, mnohým ovplyvňuje život. Ak sa účastník cíti, že nie je schopný zodpovedne rozhodovať, odporúčame navštíviť nasledujúcu stránku:

http://lottoingroup.com/Responsible_Gambling

17. Ukončenie právneho vzťahu, prevod práv

(1) Tieto podmienky sú platné až do vtedy, kým ich účastník alebo prevádzkovateľ nezruší. Zo strany účastníka sa ruší zmazaním registrácie na stránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie účastníckeho profilu hocikedy. O dôvodoch zrušenia účastníka informuje, a o kredite na účastníckom konte sa dohodnú.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zmeny v ktorejkoľvek časti stránky, alebo za zrušenie, ani zo strany účastníka, prípadne treťou stranou.

(2) Ak účastník nesúhlasí s týmito podmienkami, zo zmenami, prípadne nie je spokojný s prevádzkou alebo si chce jednoducho zrušiť svoj profil, môže svoje členstvo ukončiť ihneď.

(3) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť neaktívne účty, prípadne ich zrušiť. Prevádzkovateľ môže neaktívnemu účastníkovi posielať informácie o stave jeho účtu.

(4) Účastník po zrušení členstva považuje tieto PRÚ za záväzné, teda všetky body ktoré stanovujú zodpovednosť, obmedzenia, ochranu duševného majetku, záručné podmienky, a iné všeobecné ustanovenia.

(5) Účastník nemôže previesť práva a príležitosti na inú osobu, nemôže preniesť svoj užívateľský účet. Ak chce môže pozvať svoju rodinu, svojich priateľov a známych a tým medzi týmito členmi preniesť na svoj užívateľský účet. Ak chcete, môžete pozvať svojich príbuzných, kamarátov, známych. O odporúčaniach sa môžete informovať na nasledujúcej stránke:

http://lottoingroup.com/promotions

(6) Prevádzkovateľ môže svoje práva a oprávnenia previesť bez súhlasu účastníkov a bez predchádzajúceho upozornenia. Účastník za prevod nedostane žiadnu peňažnú odmenu, nemá stým nič spoločné.

18. Ostatné predpisy, postupy, sídlisko

(1) Spory/ nejasnosti s PRÚ, alebo stránkou lottoingroup.com sa zmluvné strany snažia riešiť mierovou cestou.

Účastník berie na vedomie, že spoločnosť má svoje sídlo vo Veľkej Británii, takže tu prebiehajú aj rokovania. V prípade sporov/nejasností nesie každá zmluvná strana svoje náklady.

(2) Na spory ohľadne vyplácania sú platné ustanovenia PRÚ. Účastník vie riešiť prípadné problémy prostredníctvom zákazníckeho servisu.

(3) Prevádzkovateľ prehlasuje , že nemá žiadnen výnos s výhier.

19. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, prerobiť alebo zrušiť stránku bez predchádzajúceho odôvodnenia. Tieto PRÚ, ako aj právny vzťah medzi účastníkom a prevádzkovateľom sú stanovené platnými právnymi predpismi vo Veľkej Británii.

Účastník súhlasí s PRÚ a vzdáva sa všetkých práv sa účastniť v súdnom konaní individuálne alebo v skupine. Ak sa niektorý bod v PRÚ prehlasuje za neplatný, ostatné body zostávajú v platnosti.

Účastník prehlasuje, že ak má záujem si uplatniť svoje právo na podanie žaloby, má na to jeden rok, a potom sa tento nárok ruší.

Účastník registráciu súhlasí s PRÚ a dodržiava jej všetky predpisy a ustanovenia.

Účastník berie na vedomie, že stránka je v "beta" verzii a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prípadné chyby.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že platnosť PRÚ sa týka aj jeho a súhlasí s obsiahnutými ustanoveniami/predpismi. Tieto pravidlá sú platné od 31. Júla 2014, a sú platné na žrebovania uskutočnené od toho dátumu. Zároveň predtým ustanovené predpisy/ pravidlá strácajú svoju platnosť, rušia sa.

Brighton & Hove, 8. Augusta 2014.

Social Lottery Ltd.

Akceptovať a pokračovať

Cookies

Na uľahčenie používania našej stránky využívame cookies.
Používaním stránky súhlasíte s ich využitím. Prečítajte si viac informácií alebo si zmeňte nastavenia cookies.